Oznámení o obnovení živnosti (§ 33 ZSDP)

Oznámení o obnovení živnosti (§ 33 ZSDP)

Dojde-li ke změnám skutečností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li jeho daňová povinnost u některé z daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.