Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví upravuje předmět smlouvy, způsob, místo a čas plnění, odměnu a platební podmínky, vzájemné povinnosti smluvních stran, dobu platnosti a zrušení či zánik smlouvy, odpovědnost za škodu a trestní odpovědnost, povinnost mlčenlivosti a závěrečná ustanovení.