Žádost o výmaz věcného břemene

Žádost o výmaz věcného břemene

Věcná břemena mohou zaniknout mimo jiné smrtí oprávněné osoby nebo zánikem oprávněné právnické osoby. Další možný způsob zániku je rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona, příp. takové trvalé změny na věci, tvořící předmět zástavního práva, že již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby. Věcné břemeno může samozřejmě zaniknout i dohodou mezi oprávněným a povinným.