Dohoda o prominutí dluhu

Dohoda o prominutí dluhu

Věřitel tímto výslovně promíjí dlužníkovi specifikovaný dluh včetně výše uvedeného příslušenství a dlužník toto prominutí dluhu přijímá.