Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci

Dle dohody smluvních stran se ke dni podpisu této smlouvy zrušuje spoluvlastnictví movité věci specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy (dále také jen „movitá věc“). Výlučným vlastníkem movité věci se stane spoluvlastník č. 1.