Návrh na změnu územního rozhodnutí

Návrh na změnu územního rozhodnutí

Návrh na změnu územního rozhodnutí je proveden na základě těchto údajů: jméno (název), adresa (sídlo) navrhovatele, rozhodnutí, jehož změna je navrhována, seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení, druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, vlastnická a jiná práva k výše uvedeným pozemkům, navrhovaná změna územního rozhodnutí a její odůvodnění, údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy, souhlas vlastníka pozemku.