Odstoupení objednatele od smlouvy o dílo - skryté překážky

Odstoupení objednatele od smlouvy o dílo - skryté překážky

Jestliže zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, a strany se v přiměřené lhůtě nedohodnou na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen oznámit zjištění skryté překážky bez zbytečného odkladu objednateli. Je také oprávněn přerušit provádění díla.