Odstoupení od kupní smlouvy pro právní vady zboží

Odstoupení od kupní smlouvy pro právní vady zboží

Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje takové protiprávní jednání, o kterém v okamžiku uzavření smlouvy strana porušující smlouvu věděla, nebo se dalo s přihlédnutím k účelu smlouvy alespoň předpokládat, že druhá strana ztratí při takovém porušení smlouvy zájem na splnění povinnosti. Při porušení smlouvy podstatným způsobem může oprávněná strana od smlouvy odstoupit ihned, jakmile se o porušení smlouvy dozví. Bez zbytečného odkladu musí povinné straně oznámit využití svého práva.