Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele

upravuje předmět smlouvy, odměnu a platební podmínky, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, dobu trvání smlouvy a závěrečná ustanovení.