Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o povolení změny stavby před dokončením dle těchto specifikací: jméno (název), adresa (sídlo) stavebníka, označení stavby a části, jíž se změna týká, popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, důvody navrhované změny, vliv změny stavby na přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace