Žádost o vydání stavebního povolení RD

Žádost o vydání stavebního povolení RD

Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu vymezuje druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a u dočasné stavby dobu jejího trvání, parcelní čísla a druhy stavebního pozemku, popřípadě pozemků, které se mají použít jako staveniště, a dále parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostí, jméno (název), adresa a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí), základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních a další.