Započtení pohledávek v různých měnách

Započtení pohledávek v různých měnách

Dle ust. § 362 obchodního zákoníku jsou peněžité pohledávky znějící na různé měny započitatelné, jen když tyto měny jsou volně směnitelné. Pro započitatelnou výši těchto pohledávek je rozhodující střední devizový kurs platný v den, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení.